Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  18 °C
tatiana paučinová Samospráva

Poslanec za Stred otvorene: Štúrova štvrť je v zanedbanom stave

Ako obyvatelia mesta Martin máme určite viacero podnetov, ktoré by sme v rámci skvalitnenia života v meste chceli dosiahnuť. Na realizácii sa podieľajú predovšetkým zástupcovia mesta a viaceré inštitúcie. Zisťovali sme, ako sa v tomto smere darí ďalšej mestskej časti.

Ilustračný obrázok k článku Poslanec za Stred otvorene: Štúrova štvrť je v zanedbanom stave
Zdroj: mesto Martin

Mestská časť Stred sa nápadne líši od ostatných, nakoľko sa jedná o centrum mesta Martin. Denne ho navštívia tisíce ľudí, ktorí v tejto časti nežijú. Stred preto musí brať do úvahy nie len podmienky pre jeho obyvateľov, ale aj tých, ktorí sem dochádzajú za prácou, niečo vybaviť, prípadne za oddychom. Centrum je viac na očiach a tak sa jeho nároky nepriamo týkajú aj obyvateľov ostatných mestských častí.

Čo je aktuálne pre mestskú časť Stred prioritou, odpovedal predseda výboru mestskej časti Alexander Lilge: „VMČ Stred už dlhšie obdobie úzko spolupracuje s Útvarom hlavného architekta mesta Martin, akciovou spoločnosťou Turiec, firmou Brantner, ale aj s predsedami SVB na revitalizácii Štúrovej štvrte. Toto územie v centrálnej časti mesta je v súčasnosti v dosť zanedbanom stave."

ÚHAM doposiaľ spracoval materiál "Sadovnícko-architektonického riešenia“. Ten bol koncom septembra 2015 prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve. Dôležitá časť tohto materiálu je zverejnená vo vývesnej vitrínke v Štúrovej štvrti a architekti sumarizujú pripomienky, ktoré podporujú, či dopĺňajú spracovaný návrh.

Predseda VMČ Stred zdôrazňuje, že je to mimoriadne náročna úloha z finančného i časového hľadiska. Realizácia preto začína postupne po etapách.

Zrealizovaný plán

Zatiaľ sa podľa poslanca v rámci plánu revitalizácie podarilo zrealizovať: "V roku 2015 sme opravili chodník z Ul. P. O. Hviezdoslava a položili parkovacie obmedzenia pre ochranu zelene. V tomto roku sme zabezpečili zhotovenie chodníka pre peších za ČSOB a radi by sme položili asfalt za predajňou šperkov. Turiec, a.s. by mal začať s budovaním parkovacích miest za garážami „matičného domu.“ Postupne prebieha aj výmena drevín.

Ďalšie úlohy pre Stred

Predseda VMČ Lilge pripomína, že výbor prijal zásady, podľa ktorých sa poslanci snažia riešiť pripomienky občanov. Podľa jeho aktuálnych informácií v súčasnosti výbor eviduje 28 žiadostí na vytvorenie približne 270-tich nových prípadne na rozšírenie stávajúcich parkovacích miest. Ďalej dopĺňa, že pri súčasnom rozpočte by to trvalo 20 rokov. Okrem toho výbor registruje 25 žiadostí rôzneho druhu prác, ktoré poslanci vybavujú podľa dôležitosti a finančných možností.

Prednostne zaisťujeme žiadosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti našich občanov. Niečo sa nám darí realizovať k spokojnosti, niečo nie. Nie vždy je však v našej kompetencii či pracovníkov úradu vyhovieť požiadavkam," doplnil Alexander Lilge, predseda VMČ Stred.

Podľa predsedu VMČ Stred sú ciele revitalizácie Štúrovej štvrti nasledovné:

  • poukázať na súčasné problémy riešeného územia,
  • akceptovať pôvodnú urbanisticko-architektonickú koncepciu s prihliadnutím na súčasné funkčno-priestorové

    usporiadanie a využívanie územia,

  • dotvoriť celkovú koncepciu riešeného územia,
  • navrhnúť oddychové plochy doplnené vhodným mobiliárom,
  • určiť plochy vhodné pre parkovanie,
  • revitalizovať územie ako celok rešpektujúc zásady ochrany pamiatkového územia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk